Autorski tekst

Kako da se pripremite za koučing superviziju

Nekoliko inspirativnih definicija koučing supervizije podstakle su me da napišem tekst iz perspektive supervizanta i istovremeno razmislim kako kouč i mentor može na najbolji način da je iskoristi za lični i razvoj svoje prakse. Profesor Peter Hawkins 1 kaže da je koučing supervizija „proces u kojem kouč uz podršku supervizora može da se posveti dubljem …

Kako da se pripremite za koučing superviziju Read More »

Koučing i promena 

Ako bi postojala samo jedna asocijacija na koučing, potpuno opravdano bi ta asocijacija mogla biti promena. Većina ljudi koji dolaze na koučing imaju želju da nešto u svom životu promene. Tokom koučing programa to se i dešava. Lagano ulaze u fazu u kojoj se promene ne mogu ignorisati.   Kao kada krećemo kolima i kada nam je parking mesto sve dalje što smo bliži željenoj destinaciji.  U koučingu se dešava većina faza promene koje su nam poznate putem Kubler-Ross dijagrama, a koje se tiču i otpora, frustracije, eksperimentisanja, odluke i poslednje faze koja se tiče integracije promene. Ovaj tekst upravo govori o ovoj poslednjoj fazi i njenim podfazama koje nam pomažu da prepoznamo koliko je promena stabilna i održiva. Kouč veruje da klijent ima sve resurse koji …

Koučing i promena  Read More »

Izgradnja odnosa

„Izgradnja odnosa” (sa klijentom) je četvrta od osam kompetencija, koju Evropski savet za mentorstvo i koučing (u daljem tekstu EMCC) definiše kao „Vešto izgrađivanje i održavanje efikasnog odnosa s klijentom i, ako je prikladno, sa sponzorom“ . Akreditacija mentora/kouča u EMCC (The EMCC Global Individual Accreditation (EIA)) je međunarodno priznata akreditacija koja potvrđuje da osoba koja je profesionalni mentor/kouč poseduje odgovarajući …

Izgradnja odnosa Read More »

Orijentacija (usmerenost) na akciju i rezultat

Suština koučinga i mentorstva, kao i mnogih drugih pomagačkih delatnosti, u svojoj osnovi ima zadatak da ispuni neki cilj i svrhu. Ciljevi i svrha u koučingu i mentorstvu mogu biti različitog nivoa važnosti i mogućnosti u zavisnosti od toga na kojem nivou razvoja je klijent, kao i od stepena zahteva zbog kojeg klijent dolazi na koučing i ulazi u koučing proces. Neki od bitnijih ciljeva koji se postižu u koučing/mentoring procesu su da klijent: Da bi uspešno pomagao klijentima kouč …

Orijentacija (usmerenost) na akciju i rezultat Read More »

10 razloga da postanete član EMCC Srbija

Evropski savet za mentorstvo i koučing – EMCC Srbija osnovan je 2007. godine i registrovan kao udruženje naredne godine. Nakon intenzivnog perioda stvaranja dobre baze za strukovno udruženje profesionalnih koučeva i mentora, usledio je period mirovanja, da bi 2022. godine ponovo počela aktivna faza. EMCC Srbija je zvanični deo EMCC Global, međunarodne asocijacije sa sedištem …

10 razloga da postanete član EMCC Srbija Read More »

Korišćenje modela i tehnika

Sedma kompetencija kouča, mentora i supervizora, Korišćenje modela i tehnika, podrazumeva poznavanje i primenu različitih modela i tehnika u koučing i mentorskim programima u cilju ostvarivanja korisnih uvida i učenja, a  koje prevazilaze osnovne komunikacijske veštine. Modeli, tehnike i alati često dolaze iz različitih profesija i imaju više teorijskih osnova. Neke od najpoznatijih su Psihodinamski …

Korišćenje modela i tehnika Read More »

Primeri dobre prakse ugovaranja u koučingu

Koučing je danas, i svakako će u budućnosti biti, sve popularniji postupak ili način za poboljšanje ličnih i profesionalnih performansi, prevazilaženje izazova i postizanje ciljeva. Svakako, koučing nije, i ne treba ga doživljavati kao neobavezan razgovor ili jednokratnu sesiju, već kao strukturisan proces koji zahteva posvećenost i odgovornost i od kouča i od klijenta ( koučija ). …

Primeri dobre prakse ugovaranja u koučingu Read More »

Evaluacija u koučingu

Čemu služi evaluacija u koučingu? Evaluacija je strukturirano objektivno tumačenje i davanje značenja predviđenim ili stvarnim učincima nekog budućeg, sadašnjeg ili ranije postignutog rezultata. Ona, najjednostavnije rečeno, poredi izvorno predviđene rezultate s onim postignutim. U koučingu je evaluacija vrlo važna. Stoga i jeste jedna od osam ključnih kompetencija u EMCC-ovom Okviru kompetencija. Evaluacija u koučingu ima višestruku …

Evaluacija u koučingu Read More »

Omogućavanje uvida i učenja

Učenje i vrste znanja u koučingu Na putu ostvarenja koučing ciljeva klijent prolazi kroz različite procese. Procese istraživanja, analize, sinteze, saznanja, integracije i primene novih i starih informacija. Sve ove aktivnosti deo su jednog složenijeg procesa – procesa učenja. Na svojim koučing sesijama klijent usvaja različite vrste znanja. U konkretnim i relevantnim situacijama uči se …

Omogućavanje uvida i učenja Read More »