Smernice

Uvod

Smernice pružaju informacije i smernice u vezi sa perspektivom EMCC Global „Supervizijskog centra za izvrsnost“ kada je u pitanju supervizijski rad i unapređenje supervizijske prakse. Radovi na ovu temu su u toku i otvoreni smo za svaku vrstu novih uvida i dalju diskusiju. Smernice se bave sledećim pitanjima:

 • Šta je supervizija?
 • Zašto je supervizija važna?
 • Koje vrste supervizije postoje?
 • Koliko je potrebno da posvetim vremena superviziji?
 • Kako mogu naći supervizora?
 • Kako da izaberem supervizora?
 • Kako mogu da se obučim kao supervizor?
 • Kako mogu dobiti akreditaciju kao supervizor?

Terminologija

Termin „praktičari“ se odnosi na interne ili eksterne koučeve/mentore/timske koučeve/ supervizore/ stručnjake za organizacioni razvoj ili lidere/menadžere/zaposlene koji u izvesnoj meri praktikuju ove discipline kao deo svoje poslovne role.

„Praksa“ se odnosi na praksu koučinga/mentorstva/ timskog koučinga/supervizije/organizacionog razvoja u ovom kontekstu. Termin „klijent“ se odnosi na primaoca ovih usluga.

Uputstvo za superviziju u pdf formatu možete preuzeti klikom ovde

Šta je supervizija?

Reč supervizija ima drugačije značenje kada se koristi u našem kontekstu u poređenju sa uobičajenim, svakodnevnim govorom. Ne odnosi se na čin upravljanja ili nadgledanja nečijeg rada, a supervizor nije prisutan kada supervizirani radi sa svojim klijentom.

Supervizija je oblik profesionalne podrške praktičarima i odvija se odvojeno od interakcije sa klijentom. Ona prvenstveno predstavlja dijalog koji se odnosi na njihovu praksu, priliku za refkeksiju i promišljanje o daljem radu sa konkretnim klijentima.

EMCC Global definicija supervizije je

Bezbedan prostor za reflektivni dijalog sa supervizorom, koji podržava praksu, razvoj i dobrobit praktičara.

Svrha supervizije je

 1. Da osigura da praktičari održavaju odgovarajuće profesionalne standarde
 2. Da olakša razvoj profesionalne prakse praktičara
 3. Da pruži podršku za ostvarenje sveopšte dobrobiti praktičara

Supervizija nije ograničena na refleksiju o konkretnim slučajevima klijenata. Između ostalog, supervizija može biti mesto na kojem praktičari:

 • raspravljaju o etičkim dilemama
 • reflektuju lične snage i razvojne oblasti u okviru njihovih profesionalnih kompetencija
 • podržavaju druge praktičare u održavanju sveopšte dobrobiti i psihičkog zdravlja
 • se bave opštim temama u vezi sa razvojem njihovih kompetencija, kapaciteta i profesionalnog identiteta
 • održavaju osećaj perspektive, posmatrajući njihovu praksu iz „ptičije perspektive“
 • istražuju u kom pravcu žele da razviju svoju ulogu i profesionalnu praksu
 • razvijaju veštine refleksije

Zašto je supervizija važna?

Reflektivna praksa

Prvo i najvažnije, supervizija je oblik olakšane refleksivne prakse; to je reflektujući dijalog koji je osmišljen da osigura da svi obavljamo svoj posao na najbolji način u službi naših klijenata, njihovih organizacija i svih zainteresovanih strana.

Profesionalizacija

Globalizacija donosi izazove koji ističu važnost supervizije. Kako se razumevanje definicija kao što su liderstvo, koučing, timski koučing, mentorstvo, supervizija i organizacioni razvoj menjaju od zavisnosti od jezika, kultura, industrija i geografskih područja, i razvijaju se tokom vremena, vrednost supervizije sve više raste, jačajući profesionalni pristup širom sveta.

Akreditacija

Akreditacija podržava i reguliše profesionalnu praksu pojedinca i daje fokus za njihov stalni razvoj. Posvećenost superviziji je uslov za sticanje individualne akreditacije.

Očuvanje profesionalnih standarda

EMCC Global veruje da je supervizija uslov za profesionalnu praksu i sredstvo pomoću kojeg praktičari mogu da obezbede da odgovorno deluju.

Etika i inkluzivnost

EMCC Global neguje integrativni pristup. Okvir supervizije, Globalni etički kodeks i deklaracija o različitosti i inkluziji uz druge resurse doprinose razvoju svesti supervizora, čija uloga uključuje podršku superviziranim praktičarima da održavaju visoke etičke standarde u svojoj praksi, kao i inkluzivni pristup i način razmišljanja.

Koje vrste supervizije postoje?

Iako postoje i druge „vrste“ supervizije, EMCC Global veruje da sledeća kategorizacija obuhvata tri glavna formata.

Individualna supervizija

U ovom procesu, supervizor (idealno formalno obučen i akreditovan) sastaje se sa praktičarom na superviziji po principu „jedan na jedan“, bilo lično ili na daljinu (onlajn).

Kada se radi na akreditaciji, npr. Globalna individualna akreditacija/e, EMCC Global zahteva od kandidata da koriste ovaj oblik supervizije jer garantuje posebnu pažnju pasvećenu konkretnom praktičaru.

Grupna supervizija

Grupna supervizija se dešava kada na supervizijskoj sesiji koju vodi je supervizor (idealno formalno obučen i akreditovan) prisustvuje više od jednog praktičara.

Jedna od prednosti ovog formata je što praktičari imaju korist jedni drugih, kao i od supervizora. Uloga supervizora je da angažuje kolektivne kapacitete grupe.

Peer supervizija (grupe)

Peer supervizija je mesto gde grupa praktičara supervizira sebe. Proces formalno ne vodi imenovani supervizor. Peer supervizija je najefikasnija kada učesnici već poseduju određeno znanje i iskustvo o principima i veštinama vođenja supervizije.

Koliko je potrebno da posvetim vremena superviziji?

EMCC Global veruje da je iskusnim praktičarima potrebno najmanje četiri sata individualne supervizije godišnje, ravnomerno raspoređenih na dvanaest meseci. EMCC Global takođe veruje da bi minimalni odnos prakse i supervizije za iskusnog praktičara trebalo da bude 35 sati prakse na 1 sat supervizije.

U slučaju da praktičar obavlja više od jednog oblika rada koji zahtevaju superviziju, EMCC Global preporučuje da se minimalni sati supervizije godišnje poveća sa četiri na osam. Drugim rečima, ako neko sprovodi bilo koju kombinaciju koučinga, mentorstva, timskog koučinga, supervizije i/ili intervencija organizacionog razvoja, onda je minimalni broj sati nadzora koji mu je potreban osam, ravnomerno raspoređenih na dvanaest meseci.

EMCC Global takođe veruje da što više posla praktičar ima, veće benefite će imati od supervizije. Praktičari se podstiču da razmisle o vrsti, trajanju i učestalosti supervizije koju treba podržati u svom radu i kontekstu. Nakon što se ispune minimalni kriterijumi, na praktičaru je da odluči, na osnovu svojih jedinstvenih okolnosti i potreba, tačno koliko mu je supervizije potrebno da bi se obavljao svoj posao na najbolji mogući način.

Kako mogu naći supervizora?

Možda ćete želeti da izaberete supervizora sa liste nosilaca ESIA akreditacije. To su pojedinci koji su akreditovani kao supervizori od strane EMCC Global.

EMCC takođe akredituje programe obuke za superviziju. Takođe moguće je naći da ESQA akreditovani provajdi imaju mogućnost da Vam ponude imena i kontakt podatke potencijalnih supervizora.

Kako da izaberem supervizora?

EMCC Global preporučuje da primenite sledeće kriterijume pri izboru supervizora:

 • Posedovanje iskustva i akreditacije kao kouč/mentor
 • Iskustvo u superviziji, kao supervizor, ali i kao praktičar
 • Završena obuka u sklopu akreditovanog programa supervizije i posediovanje kvalifikacije za  obavljanje supervizorske uloge
 • Posedovanje sposobnosti objašnjavanja teorijskog okvira za koja je primenjana na sopstvenu praksu koučinga/mentorstva
 • Sposobnost objašnjavanja teorijskog okvira koji se odnosi na superviziju
 • Posvećenost kontinuiranom profesionalnom razvoju, kako sebe, tako i praktilčara pod supervizijom
 • Pridržavanje Globalnog etičkog kodeksa za koučeve, mentore i supervizore.

EMCC takođe ističe da je nadzor koučeva/mentora disciplina koja se razvija i da u nekim zemljama može biti teško za praktičara da pronađe kvalifikovanog supervizora koji ispunjava sve gorenavedene kriterijume.

U nedostatku kvalifikovanog supervizora koji je prošao rigoroznu obuku i akreditaciju, EMCC preporučuje da potražite nekoga sa dugoročnim, obimnim i relevantnim iskustvom. EMCC Global stoga podržava članove da prave sopstvene aranžmane, kroz angažovanje psihoterapeutski kvalifikovanih supervizora, supervizora akreditovanih od strane drugih koučing organizacija/tela koja poseduju ESQA akreditaciju ili supervizora koji su u procesu sticanja EMCC akreditacije.

Kako mogu da se obučim kao supervizor?

EMCC European Supervision Quality Award (ESQA) podržava brojne programe obuke za superviziju. Koučevi i mentori zainteresovani za nastavak supervizijske karijere upućuju se na listu ESQA  akreditovanih provajdera.

Postoje i drugi programi obuke za superzizore koji trenutno ne nose ESQA akreditaciju. Ako gledate ove programe, podstičemo vas da saznate kakav je odnos naučenog inputa naspram vežbanja veština i lične refleksije. Podstičemo vas da izaberete program u kojem vežbanje veština zauzima značajan deo ukupnog vremena za kvalifikaciju.

Molim obratite pažnju:

Kvalifikacija se odnosi na nivo vaše obuke. Možete steći kvalifikaciju za superviziju po završetku kursa kod vašeg preferiranog pružaoca obuke. Možda ćete ostati kvalifikovani mnogo godina nakon što ste obuku završili, čak i ako ste prestali da vežbate. Sve zavisi od nivoa Vaše obuke.

Akreditacija se odnosi na vašu aktuelnu praksu, odnosi se na sadašnjost. Proces akreditacije je mehanizam kojim stručno telo reguliše kvalitet u okviru profesije. Akreditacija kod EMCC-a se mora obnavljati svakih 5 godina.

Kako mogu dobiti akreditaciju kao supervizor?

Kao što je gore pomenuto, European Supervision Individual Accreditation (ESIA) je akreditacija EMCC Global-a za individualne supervizore.

Kriterijumi koji se primenjuju na kandidate koji apliciraju za ESIA:

 • EMCC Akreditacija kao kouč/mentor na nivou Senior Practitioner ili više
 • Upešan završetak ESQA programa ili njemu ekvivalentnog
 • Minimalno 120 sati iskustva u superviziji
 • Potvrda stalne posvećenosti
  • Kontinuiranom profesionalnom usavršavanju
  • Superviziji sepervizijske prakse
  • Refleksiji
 • Vladanje u skladu sa Globalnim etičkim kodeksom i Deklaraciji o različitosti i inkluziji
 • Vođenje
  • Dnevnika klijenta po supervizijom
  • Dnevnika stalnog profesionalnog razvoja
  • Evidencije o realizovanoj superviziji supervizijske prakse
  • Podacij o refleksiji

Ako ste zainteresovani da se prijavite, posetite EMCC GLOBAL stranicu.