Primeri dobre prakse ugovaranja u koučingu

Koučing je danas, i svakako će u budućnosti biti, sve popularniji postupak ili način za poboljšanje ličnih i profesionalnih performansi, prevazilaženje izazova i postizanje ciljeva. Svakako, koučing nije, i ne treba ga doživljavati kao neobavezan razgovor ili jednokratnu sesiju, već kao strukturisan proces koji zahteva posvećenost i odgovornost i od kouča i od klijenta ( koučija ).

Jedan od ključnih elemenata ovog procesa je ugovaranje, koje postavlja okvir, očekivanja i granice koučing odnosa. U narednim redovima istražićemo koncept ugovaranja u koučingu, njegovu važnost, principe i etička razmatranja. Takođe ćemo ispitati delove ugovora u koučingu i proces ugovaranja, sa fokusom na EMCC ( Evropski savet za mentorstvo i koučing ) ugovorni okvir.

Prvo i osnovno pitanje je: Šta predstavlja ugovaranje u koučingu?

Ugovaranje je formalni sporazum između kouča i klijenta ( ponekad i sponzora ) koji ocrtava parametre koučing odnosa. On uspostavlja jasna očekivanja, ciljeve, uloge i granice koje stvaraju bezbedno i podržavajuće okruženje u procesu koučinga.

Dobro struktuiran koučing ugovor pruža mapu puta za koučing putovanje i pomaže kouču i klijentu da ostanu na pravom putu, prate napredak i procenjuju rezultate.

Ugovaranje je treća kompetencija koju imaju EMCC akreditovani koučevi i mentori,  i podrazumeva  dogovaranje i ugovaranje o očekivanjima i granicama koučing i mentorskog ugovora sa klijentom i sponzorom.

Važnost ugovaranja u koučingu:

Važnost ugovaranja u koučingu ne može se preceniti. Bez jasnog razumevanja procesa koučinga, uloga kouča i klijenta, očekivanja i granica koučing odnosa, proces koučinga bi verovatno bio neefikasan ili čak štetan. Dobro osmišljen ugovor o koučingu postavlja ton za koučing odnos saradnje i poštovanja koji se fokusira na potrebe i ciljeve klijenta, poštuje njihovu autonomiju i poverljivost, i vođen je etičkim principima.

Principi ugovaranja u koučingu:

Postoji nekoliko principa na kojima se zasniva proces ugovaranja u koučingu. Ovi uključuju:

  • Transparentnost: I kouč i klijent treba da budu transparentni u pogledu svojih očekivanja, ciljeva i granica. Ovo uključuje diskusiju o procesu koučinga, pristupu koučingu, potrebama i preferencijama klijenta, kao i ulogama i odgovornostima obe strane.
  • Saradnja: Odnos koučinga je partnerski odnos između kouča i klijenta. Obe strane treba da rade zajedno na sklapanju ugovora o koučing radu koji je prilagođen potrebama i ciljevima klijenta.
  • Poštovanje: Proces koučinga treba da poštuje autonomiju, poverljivost i vrednosti klijenta. Kouč treba da stvori bezbedno i podržavajuće okruženje za klijenta, u kome on može da istražuje svoje misli, osećanja i ponašanja.
  • Etičko ponašanje: Proces ugovaranja i koučing odnos treba da budu vođeni etičkim principima, kao što su poštenje, integritet i poštovanje različitosti. Kouč treba da se pridržava relevantnih etičkih kodeksa ponašanja, kao što je EMCC etički kodeks.

Delovi koučing ugovora:

Koučing ugovor se obično sastoji od nekoliko delova, uključujući:

Uvod: Ovaj odeljak opisuje svrhu i delokrug ugovora o koučingu, identifikuje kouča i klijenta i postavlja kontekst za koučing odnos.

Ciljevi i zadaci: Ovaj odeljak opisuje ciljeve klijenta i ciljeve procesa koučinga, uključujući sve specifične ishode koje u procesu žele da postignu.

Proces koučinga: Ovaj odeljak opisuje proces koučinga, uključujući učestalost i trajanje sesija koučinga, format sesija i pristup i metodologiju kouča.

Uloge i odgovornosti: Ovaj odeljak definiše uloge i odgovornosti kouča i klijenta, uključujući očekivanja i obaveze obe strane.

Poverljivost: Ovaj odeljak opisuje sporazum o poverljivosti između kouča i klijenta, uključujući granice poverljivosti i okolnosti u kojima će kouč možda morati da prekrši poverljivost. Opisuje kako se informacije iz koučing procesa mogu podeliti i sa kojim osobama tokom i nakon koučing procesa, kao što je na primer supervizija kouča sa supervizorom.

Zaštita ličnih podaka: Ovaj odeljak opisuje kako se čuvaju lični podaci klijenta i beleške koje kouč vodi tokom koučing procesa, kao i pod kojim uslovima se mogu podeliti i kako se taj proces  definiše. Svaka podela bilo kojih informacija o klijentu i procesu se može podeliti isključivo uz suglasnost klijenta. Zaštita ličnih podataka je usko povezana sa odeljkom o poverljivosti.

Sukob interesa: Ovaj odeljak opisuje odnos kouča i klijenta u kojem se obe strane obavezuju da neće kreirati neprimerene finansijske ili nefinansijske dobiti iz odnosa, i da će, ukoliko nisu u mogućnosti da konflikt koji se može kreirati vode efektivno, koučing odnos prekinuti.

Naknade i plaćanja: Ovaj odeljak navodi naknade za proces koučinga i uslove plaćanja, uključujući politiku depozita, otkazivanja ili refundiranja.

Pored glavnih delova ugovora o koučing radu, moguće je da se napišu aneksi ili dodaci koji pružaju dodatne informacije ili pojašnjavaju određene aspekte koučing odnosa. Ovi aneksi se mogu kreirati na početku procesa ili tokom procesa koučinga.

Razlozi za kreiranje aneksa ili dodataka mogu varirati u zavisnosti od specifičnih potreba i ciljeva koučing odnosa.

Neki primeri aneksa ili dodatka koji mogu biti uključeni u koučing ugovor uključuju:

  • Alate za ocenjivanje: Ako proces koučinga uključuje upotrebu alata za procenu, kao što su testovi ličnosti ili povratne informacije od 360 stepeni, može biti uključen aneks koji opisuje specifične alate koji će se koristiti, načine primene, odnosno, kako će se primenjivati i tumačiti i kako će rezultati  biti integrisani u proces koučinga.
  • Vremenski okvir: Može se dodati aneks koji precizira očekivani vremenski okvir za koučing odnos, uključujući datume početka i završetka procesa koučinga, kao i sve korake ili kontrolne tačke u toku procesa.
  • Obim rada: Ako je proces koučinga fokusiran na određenu oblast života ili rada klijenta, može se uključiti aneks koji definiše obim rada koučinga i navodi specifične ciljeve i zadatke kojima će se baviti.
  • Plan komunikacije: Može se dodati aneks koji opisuje plan komunikacije između kouča i klijenta, uključujući učestalost i način komunikacije, i sve specifične protokole za zakazivanje sesija, razmenu povratnih informacija ili rešavanje problema.
  • Kodeks ponašanja: Ukoliko su pored odnosa između kouča i klijenta  uključeni i drugi ljudi, kao što su koučing tim ili grupa koučeva, može biti uključen aneks koji definiše kodeks ponašanja kojeg sve strane moraju da se pridržavaju, uključujući etičke standarde i očekivana ponašanja. Kod etičkih standarda i ponašanja je važno naglasiti da se klijent u slučaju bilo kojeg problema sa kojim se suočava sa koučem, za koji misli da je prekršen etički kodeks i dogovoreno ponašanje,  obraća Etičkoj komisiji koja postoji i radi u okviru EMCC Srbije putem email adrese: etickakomisija@emccserbia.org.

Učestalost kreiranja aneksa ili dodataka zavisiće od prirode i obima koučing odnosa. U nekim slučajevima, aneksi se mogu kreirati na početku procesa koučinga i ostati nepromenjeni tokom celog odnosa. U drugim slučajevima, aneksi se mogu dodati po potrebi za rešavanje specifičnih pitanja ili za prilagođavanje promenama i  potrebama ili okolnostima koučinga.

Ugovaranje je bitna komponenta koučing procesa koja uspostavlja okvir, očekivanja i granice koučing odnosa. Dobro osmišljen koučing ugovor pruža mapu puta za koučing putovanje i pomaže kouču i klijentu da ostanu na pravom putu, prate napredak i procenjuju rezultate. Ugovaranje se rukovodi etičkim principima, kao što su transparentnost, saradnja, poštovanje i etičko ponašanje.

Nekoliko primera kako dobra praksa izgleda za ugovaranje koučinga:

Budite jasni i koncizni: Dobar koučing ugovor treba da bude napisan jasnim i sažetim jezikom koji je lak za razumevanje. Izbegavajte upotrebu žargona ili tehničkih izraza koji mogu zbuniti ili zastrašiti klijenta.

Rešavanje etičkih pitanja: Ugovor o koučing radu treba da se bavi etičkim pitanjima, kao što su poverljivost, informisani pristanak i koučeve kvalifikacije i iskustvo. Ugovor takođe treba da sadrži izjavu o poštovanju etičkog ponašanja i pridržavanju profesionalnih standarda od strane kouča.

Utvrdite jasne ciljeve: Ugovor o koučingu treba da utvrdi jasne ciljeve i ciljeve koji su usklađeni sa potrebama i težnjama klijenta. Ovo će pomoći kouču i klijentu da ostanu fokusirani i mere napredak tokom procesa koučinga.

Definišite proces koučinga: Ugovor o koučingu treba da definiše proces koučinga, uključujući učestalost i način komunikacije, trajanje koučing odnosa i sve alate za procenu ili druge metode koje će se koristiti za podršku napredovanju klijenta.

Pojasnite uloge i odgovornosti: Ugovor o koučingu treba da razjasni uloge i odgovornosti kouča i klijenta, kao i svih drugih strana koje mogu biti uključene u proces koučinga. Ovo će pomoći da se postave jasne granice i spreče nesporazumi.

Opisati naknade i način plaćanja: Ugovor o koučingu treba da opiše naknade i način plaćanja, uključujući iznos i učestalost plaćanja, sve dodatne naknade za usluge ili materijale i posledice neplaćanja ili kašnjenja u plaćanju.

Uspostavite klauzulu o raskidu: Ugovor o koučing radu treba da uspostavi klauzulu o raskidu koja opisuje okolnosti pod kojima se koučing odnos može prekinuti, kao i sve procedure ili protokole koje treba poštovati u slučaju raskida.

Pregledajte i ažurirajte po potrebi: Ugovor o koučingu treba pregledati i revidirati po potrebi tokom celog odnosa koučinga kako bi odražavao promene u potrebama ili okolnostima klijenta, ili da bi se pozabavili bilo kakvim problemima ili nedoumicama koje se pojave tokom procesa koučinga.

Prateći ove dobre prakse, koučevi mogu osigurati da njihovi ugovori o koučing radu budu sveobuhvatni, efikasni i usklađeni sa etičkim standardima i najboljom praksom u profesiji kouča.

Autor teksta: Goran Baković, https://www.linkedin.com/in/goranbakovic/

Stavovi izneti u tekstu predstavljaju stavove autora i ne moraju nužno biti stavovi EMCC Srbije i EMCC Global