Orijentacija (usmerenost) na akciju i rezultat

Suština koučinga i mentorstva, kao i mnogih drugih pomagačkih delatnosti, u svojoj osnovi ima zadatak da ispuni neki cilj i svrhu. Ciljevi i svrha u koučingu i mentorstvu mogu biti različitog nivoa važnosti i mogućnosti u zavisnosti od toga na kojem nivou razvoja je klijent, kao i od stepena zahteva zbog kojeg klijent dolazi na koučing i ulazi u koučing proces.

Neki od bitnijih ciljeva koji se postižu u koučing/mentoring procesu su da klijent:

 • nauči nešto o sebi što do tada nije znao
 • da bolje razume sebe i druge
 • da u tom procesu otkrije svoje potencijale, koji do tada nisu bili iskorišćeni
 • da prepozna šta ga je sputavalo  i čemu se opirao da te potencijale iskoristi
 • da kroz proces istraživanja postavi sebi nove ciljeve koji će ga dovesti do promene, kao i do ispunjenja svojih neiskorišćenih potenicjala, kako u ličnom, tako i u profesionalnom razvoju

Da bi uspešno pomagao klijentima kouč treba da poseduje razvijene određene sposobnosti, veštine i znanja, odnosno kompetencije. Na skali važnosti  kompetencija, za koje se kouč osposobljava u svom edukativnom procesu, ili nivoa za koji se akredituje, sve kompetencije koučeva kojima je potrebno da kouč bude osposobljen zauzimaju podjednak nivo bitnosti.

Kompetencija o kojoj ovde delimo važne inoformacije je ORIJENTACIJA ili USMERENOST NA AKCIJU I REZULTAT.

Edukativni i akreditacioni proces odvijaju na nekoiliko nivoa: 

 • Bazični nivo 
 • Nivo praktičara
 • Viši nivo praktičara 
 • Master nivo

Shodno toj podeli, i nivou osposobljenosti kouča/mentora, fokus je usmeren na različite sposobnosti i aktivnosti kojima je potrebno da kouč tj. mentor ovlada kako bi kvalitetno i u skladu sa Etičkim kodeksom klijent dobio adekvatno i stručno vođstvo da svoje ciljeve i potencijale ostvari. Rad na susretima kouča/mentora i klijenta usmeren je na akciju i rezultat, postavljanje i ostvarivanje ciljeva.

Koučevi i mentori su kroz svoj proces edukacije i ličnog rada, u saradnji sa Višim ili Master nivoom edukatora i supervizora, osposobljeni da buduće klijente provedu kroz sličan proces kako bi na adekvatan način pomogli klijentu da kasnije sam sebe, a i druge, podstiče u daljem napretku.

Nakon određenog vremena istraživanja o preprekama koju su dovele do toga da klijent ne ostvari svoje potencijale, kouč i klijent kreiraju dogovor o ciljevima koje klijent treba da postigne. Tada  klijent i kouč kreću u uzajamni proces postavljanja operativnih zadataka koji će klijenta dovesti do željene destinacije. Potom suštinski kreće pravi i dugotrajni rad  koji, uz pravilno vođstvo i podsticaj od strane kouča/mentora, omogućava klijentu da počinje da izvršava različite aktivnosti koje će osigurati dolazak na zacrtano odredište.

Konkretne osobine kouča/mentora za kompetenciju “Orijentacija na akciju i rezultat” ( propisane EMCC standardima ) u zavisnosti od nivoa edukacije i akreditacije, koje on mora da usvoji i primenju u radu sa klijentom, taksativno su navede u nastavku i grupisane za svaki nivo posebno:

Osnovni nivo

 • asistira klijentu da razjasni i preispita svoje željene rezultate i postavi odgovarajuće ciljeve
 • osigurava saglasnost klijentovih ciljeva i konteksta u kojem se klijent nalazi 
 • istražuje spektar opcija za postizanje ciljeva
 • osigurava da klijent odabere rešenja 
 • vodi odgovarajuće beleške
 • preispituje napredak i   učenje
 • osigurava da klijent napusti sesiju osposobljen da upotrebi nove ideje i učenja

Nivo praktičara

 • podstiče klijenta da istraži širi kontekst i učinak željenih rezultata
 • koristi širok spektar različitih tehnika i metoda  da obezbedi postizanje rezultata
 • opisuje i primenjuje spektar metoda za izgradnju predanosti prema ishodima, ciljevima i akcijama
 • pomaže klijentima da istraže njihov pristup promeni
 • efikasno radi s otporom prema promeni

Nivo višeg praktičara i master praktičara

 • asistira klijentu da delotvorno planira svoje akcije ukljućujući odgovarajuću podršku i resurse 
 • pomaže klijentu da razvije i prepozna akcije koje najbolje odgovaraju njegovim ličnim karakteristikama
 • osigurava da klijent preuzme odgovornost za svoje odluke, akcije i pristup učenju
 • pomaže klijentu da prepozna moguće prepreke kod sprovođenja akcija
 • opisuje i primenjuje barem jednu metodu izgradnje posvećenosti rezultatima, ciljevima i akcijama
 • preispituje napredak  dostignutih rezultata i ciljeva, i ih menja ako je potrebno. 

Ovaj dugačak spisak veština, sposobnosti i osobina osigurava da će u kontinuiranom koučing i mentoring procesu klijent od strane kouča biti adekvatno vođen, konstatno podstican, motivisan i pozivan da ostvaruje i prati svoje rezultate.

Kompetencije kouča/mentora se mogu videti kroz načine primene određenih tehnika i modela. Jedan od korisnih alata u koučingu je To Grow Me” model, koji na eksplicitan način prikazuje važnost kompetencije “Orijentacija na akciju i rezultat”.

Prikazaćemo drugu fazu –GROW  fazu To Grow Me modela  kojoj prethodi faza TO – topic. Inicijalno razumevanje tema koje treba istražiti , TO – Topic  faza , je faza koja se događa pre definisanja ciljeva, i to je početna faza modela, nakon koje se ulazi u fazu GROW procesa ( slika u prilogu):

Ova slika na jasan način prikazuje da je u koučing procesu fokus na ciljevima i onome šta želimo postići.

U toj fazi faze procesa su sledeće podfaze:

GGoals – Ciljevi za sesiju – Šta želimo postići kratkoročno i dugoročno?

RReality – Trenutna stvarnost – Ko/šta/gde/koliko? – Ispričaj mi svoju priču?

OOptions – Šta je moguće? Kakva razmišljanja i opcije imaš da se pokreneš napred?

WWrap -up – Zatvaranje, zaključak sesije – Jasnoća, predanost, podrška – Šta ćeš učiniti i kakvu podršku za to trebaš?

Na kraju modela je faza Me koja prati monitoring procesa i evaluira postignuto.

ME – Monitoring & Evaluation – ovo pomaže kouču i klijentu da zajedno reflektuju na ishode koučinga i vide širu sliku od one  kada su krenuli da rade zajedno. Takva refleksija može produbiti učenje i učvrstiti nova naučena ponašanja, kao i slaviti uspeh postignuća.

Kod orijentacije na cilj  u koučingu potrebno je da cilj bude adekvatan. Da bi cilj bio adekvatan potrebno je da budu ispunjena dva ključna uslova da:

 • Cilj bude konkretan 
 • Cilj bude merljiv

Samo u ovoj dualnosti je moguće jasno i merljivo ispratiti da li je proces adekvatno i profesionalno vođen, a svakako na kraju jasno merljiv, da li je cilj ostvaren i da li je došlo do željene promene koju je sebi klijent u zajedničkom procesu postavio.

U slučaju da ostvareni rezultat odstupa od postavljenog cilja i željenog ishoda, u koučing/mentoring procesu se preispituje šta je dovelo do takvog rezultata i vrše se korekcije koje nastoje da usmere klijenta na željenu (ugovorenu) destinaciju.

Konačno, bitno je istaći da je osobina kouča – sposobnost da uspostavi i održi kvalitetan odnos poverenja – raport ključna, kako fokus ne bi skliznuo u pogrešnom pravcu, već bio održan isključivo na akciju i aktivnosti, koje će klijentu osigurati stabilnu poziciju i kretanje prema postavljenom cilju, koja je sama srž ispunjenja svrhe koučing i mentoring procesa.

Autor teksta: Miloš Jeličić, član Upravnog odbora EMCC Srbija, generalni sekretar

Stavovi izneti u tekstu predstavljaju stavove autora i ne moraju nužno biti stavovi EMCC Srbije i EMCC Global