Korišćenje modela i tehnika

Sedma kompetencija kouča, mentora i supervizora, Korišćenje modela i tehnika, podrazumeva poznavanje i primenu različitih modela i tehnika u koučing i mentorskim programima u cilju ostvarivanja korisnih uvida i učenja, a  koje prevazilaze osnovne komunikacijske veštine.

Modeli, tehnike i alati često dolaze iz različitih profesija i imaju više teorijskih osnova. Neke od najpoznatijih su Psihodinamski pristup, NLP, Geštalt, Egzistencijalni pristup, Pozitivna psihologija, Transakciona analiza, Rezultatski-fokusirani pristup (Solution focused approach),  Kognitivno-bihevioralni pristup i drugi.  U kontekstu metoda i tehnika, uspeh će pre svega zavisiti od toga koliko je kouč/mentor usvojio i prilagodio navedene koncepte, ideje i praktične modele i tehnike,  sebi i svojoj prirodi, kao i od toga  koliko je samouveren u njihovoj primeni.

Različiti indikatori kompetencija obuhvataju bazični pristup modelima i tehnikama tokom koučinga/mentorstva, na Osnovnom nivou, do demonstriranja upotrebe jedinstvenog modela na Master praktičarskom nivou. Detaljniji prikaz indikatora, usvojenih kompetencija, za svaki nivo EMCC akreditacije su sledeći:

Osnovni nivo (Foundation Level) – pokazatelj sposobnosti je poznavanje jednog ili manjeg broja modela i dobra primena tog modela.

Nivo praktičara (Practitioner Level) –  pokazatelj sposobnosti je razvijanje koherentnog modela baziranog na jednom ili više uspostavljenih modela. Podrazumeva se sposobnost upotrebe modela shodno klijentovom kontekstu i podrazumeva veću dozu fleksibilnosti nego na Osnovnom nivou.

Nivo Viši praktičar (Senior Practitioner Level) – pokazatelj sposobnosti  je povezivanje različitih modela i tehnika, kao i novih ideja dokazanih u koučing/mentorskoj praksi. Kouč na ovom nivou prakse, ima široko znanje i iskustvo na osnovu primene različitih modela i tehnika, kako bi se pružila podrška i pomoć klijentu da se nosi sa specifičnim izazovima i pratećim rezultatima.

Nivo Master praktičar (Master Practitioner Level) – pokazatelj sposobnosti je kreiranje jedinstvenog pristupa, zasnovanog na kritičkom vrednovanju i evaluaciji prihvaćenih modela, kao i učenju na osnovu sopstvene prakse. Takođe, kreiranje sopstvenog alata ili sistema u cilju jačanja efikasnosti u praksi.

Primena različitih tehnika i alata podrazumeva strukturisanu i fokusiranu interakciju kroz upotrebu različitih strategija za podršku procesu promena u životu klijenata. Koliko su one korisne za klijente, zavisi i od sposobnosti evaluacije i samoevaluacije kouča, na osnovu povratnih informacija od klijenata, supervizora, ali i drugih koučeva koji primenjuju određene metode u praksi. 

Jedna od uspešnih tehnika koja se primenjuje u koučing razgovoru, dolazi iz Neurolingvističkog programiranja (NLP). To je tehnika Neuro-logički nivoi (NLN), koju je kreirao Robert Dilts. NLN se koristi kako u individualnom radu, tako i u radu sa timovima i organizacijama i sastoji se od šest nivoa hijerarhije svake situacije, percepcije ili načina razmišljanja, a koji se dešavaju na sledećim nivoima: 1. Okruženje, 2. Ponašanje, 3. Sposobnosti, 4. Uverenja i vrednosti, 5. Identitet i 6. Sistem. Na svakom od navedenih nivoa postavljaju se pitanja putem kojih klijent stiče jasan uvid o tome šta je potrebno uraditi, naučiti, percipirati ili razumeti da bi se željena promena ostvarila. Što se više „penjemo“ po piramidi logičkih nivoa,  to su uvidi snažniji i vredniji, u smislu veće održivosti željene promene.

Drugačije tehnike nam nudi Rezultatski fokusirani pristup (Solution-focused approach), koji je mnogo više fokusiran ka željenoj budućnosti nego na problem. Fokusom na snage, a ne slabosti, na ono što je već u redu i što je korisno, a ne na ono što nije u redu, ovaj pristup, omogućava klijentu veliki osećaj sigurnosti u sopstvene resurse i sposobnosti.

Neka od korisnih pitanja za klijente, koje nudi ovaj pristup su:

  • Šta su vaše nade u vezi sa koučing programom?
  • Kako će izgledati kada se to ostvari?
  • Kako ćete znati da se promena desila?
  • Gde ste sada od cilja, na skali od 1 do 10?
  • Šta je do sada sve pomoglo?
  • Gde biste na toj skali želeli da budete na kraju koučing programa?
  • Šta bi bio dobar znak da se krećete u pravom smeru?
  • Šta bi bio jedan korak napred? Kako ćete to znati? Šta bi to sledeće promenilo? Šta je još bolje?

Metode i tehnike se, za koučing sesiju, ne mogu unapred pripremiti i tako pripremljene, po svaku cenu, primeniti, jer je svaki razgovor jedinstven i vođen samo klijentovom agendom i fokusom. Ipak, poznavanje i primena različitih modela, tehnika, ideja i alata, u koučing  razgovoru, daju jasniji okvir i lakše praćenje razgovora, a sve do učenja i korisnih uvida.

Zato je korisna kontinuirana evaluacija primene različitih strategija i kroz uvide i učenja samog kouča ili mentora, koliko su one podrška procesu sticanja poverenja u odnosu, dokaz vere u klijentove potencijale i koliko su podržavale sticanje novih uvida i korisnih  učenja.

Autor teksta: Tatjana Dragosavac, član EMCC Srbija, akreditovani kouč

Stavovi izneti u tekstu predstavljaju stavove autora i ne moraju nužno biti stavovi EMCC Srbije i EMCC Global