Etički kodeks

Globalni etički kodeks

Globalni etički kodeks teži ka ostvarivanju izvrsnosti u razvoju koučinga, mentorstva i supervizije i postavlja visoke standarde među svojim članstvom po pitanju obavljanja delatnosti. Definisan je u februaru 2016. godine od strane dve profesionalne asocijacije – Association for Coaching (‘AC’) and European Mentoring and Coaching Council (‘EMCC’), in February 2016. godine ovoj inicijativi pridružile su se još tri profesionalne asocijacije – Association for Professional Executive Coaches and Supervisors (‘APECS’), Associazione Italiana Coach Professionisti (‘AICP’) and the Mentoring Institute at the University of New Mexico.

Ovih pet stručnih tela udružili su svoja znanja i iskustva kako bi kreirali unapređenu verziju Globalnog etičkog kodeksa u cilju dobrobiti, kako svojih članova, tako i društva u celini. Ova verzija stupila je na snagu 1. maja 2018. godine i počela je da se primenjuje u svim kategorijama članstva. Potpisnici ovog etičkog kodeksa pozivali su druge profesionalne organizacije širom sveta da  pridruživanjem inicijativi daju svoj doprinos promovisanju i standardizaciji profesionalne prakse. 

Etički kodeks, pored uticaja na rad i delovanje članova potpisnika, ima uticaj i na lica koja nisu članovi, a bave se koučingom, mentorstvom, supervizijom ili obukama. Takođe, etički kodeks ima uticaj na spozore, korisnike i naručioce pomenutih usluga pružajući informacije o profesionalnim standarnima u ovoj oblasti.